• WSZYSTKIE
 • 2020

Spis treści wydania drukowanego

Temat numeru

 • Religijność młodych a pandemia – co dalej?

  Pandemia zaskoczyła wszystkich. Zaskoczyła również duchownych, Kościoły oraz związki wyznaniowe. Czy zmieniła religijność? Trudno dziś na to pytanie odpowiedzieć. Pokazała jednak procesy, które w religijności polskiej narastały od dawna, oraz otworzyła drogę przed innowacjami, które mogą w przyszłości przyczynić się do renesansu religijnego społeczeństwa polskiego. Zmiany te szczególnie widoczne są w polu religijności młodzieży. To szczególna grupa społeczna, na której wyraźniej widać zachodzące zmiany oraz w oparciu na obserwację której można ostrożnie prognozować nadchodzące przemiany. W niniejszym tekście ograniczę się do wybranych aspektów przemian religijności młodych, które ujawniła pandemia. Jest to tekst bardzo subiektywny oraz bardzo subiektywne są wnioski. Mam jednak nadzieję, że okażą się w pewnym zakresie słuszne, a duszpasterzom oraz odpowiedzialnym za pracę z młodzieżą w części posłużą jako pomoc w zrozumieniu zmian w polskiej religijności. W kolejnych artykułach będę próbował znajdować podpowiedzi, w jaki sposób tę dynamiczną rzeczywistość religijności młodych zmieniać w kierunku renesansu i ortodoksyjności.

Artykuły

 • Jak przygotować się do kontroli ochrony danych osobowych przeprowadzanej przez świecki organ nadzoru?

  Ochrona danych nie jest obowiązkiem tylko podmiotów świeckich. Także parafie i inne podmioty kościelne (np. stowarzyszenia, fundacje) jako administratorzy danych osobowych są zobowiązane do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i to zarówno tych zawartych w: 1) prawie kościelnym, jak i 2) prawie powszechnie obowiązującym, czyli polskim i unijnym. Przestrzeganie zasad wynikających z tych przepisów może też być w każdej chwili poddane kontroli przez odpowiednie organy. Dlatego należy wiedzieć, jak do takiej kontroli być przygotowanym.
 • Zapowiedzi przedślubne – nowe przepisy Konferencji Episkopatu Polski

  Tradycyjnym celem zapowiedzi przedślubnych jest podanie do publicznej wiadomości zamiaru zawarcia małżeństwa przez konkretnych narzeczonych, by wierni mogli wyjawić ewentualne znane im przeszkody sprzeciwiające się zawarciu danego małżeństwa. Trzeba jednak stwierdzić, że to zamierzenie nie jest już dziś pierwszorzędnym celem zapowiedzi, podstawowym narzędziem stwierdzenia stanu wolnego obecnie jest bowiem świadectwo chrztu bez adnotacji o zawartym małżeństwie.
 • Jak motywować do uczestnictwa we Mszy świętej? Refleksje psychologiczno-pastoralne

  Pytanie postawione w tytule ukierunkowuje myślenie na ocenę frekwencji, na zbadanie czynników warunkujących liczbę uczestników zgromadzenia Eucharystycznego oraz na poziom ich zaangażowania w sprawowaną liturgię. Bardzo często duchowni i świeccy, oceniając określoną celebrę Mszy świętej, stawiają pytania: „Ile osób brało udział w spotkaniu, jaka była frekwencja?” oraz „W jakim stopniu celebracja odpowiadała potrzebom czy oczekiwaniom uczestników?”, „Czy było ciekawie, czy pobożnie, interesująco czy nudno?”.
 • ZDROWAŚ MARYJO (POZDROWIENIE ANIELSKIE)

  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
 • OJCZE NASZ (MODLITWA PAŃSKA)

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. (Amen.)
 • Nowe, ujednolicone teksty modlitw zatwierdzone przez Episkopat Polski

  Biskupi podczas Zebrania Plenarnego zatwierdzili 28 sierpnia br. normy dotyczące ujednolicenia różnych wariantów modlitw. Przygotowany przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wykaz ma pomóc usunąć rozbieżności w publikowanych w różnych źródłach tekstach modlitw.
 • Umowa o remont

  W rozumieniu ustawy – Prawo budowlane remontem jest zarówno pomalowanie mieszkania, jak i wymiana pokrycia dachowego (przy założeniu, że nie zmienia się kształt i konstrukcja dachu). Na gruncie prawa cywilnego istotny będzie zakres prac, istnienie ewentualnej dokumentacji, wytycznych prac remontowych. Każdorazowo powinna to jednak być umowa rezultatu, tj. kwestia jej należytego wykonania będzie oceniana, według efektu zakończonych prac, a nie tylko – jak to było w umowie zlecenia – o staranne działanie (które może nie dać tego efektu mimo należytej staranności). Zaznaczyć należy, że o charakterze umowy nie decyduje jej tytuł, lecz treść, wobec tego kluczowe jest, aby w postanowieniach końcowych umowy odsyłać, w kwestiach nieuregulowanych w umowie, konkretnie do przepisów Kodeksu cywilnego regulującego kwestie umowy o roboty budowlane i umowy o dzieło.
 • Zagospodarowanie nieczystości ciekłych w parafii

  Odprowadzanie ścieków to jedna z istotniejszych kwestii w zarządzaniu parafią, o których nie można zapominać. Temat zagospodarowania ścieków będzie wymagał bardziej przemyślanej strategii, w sytuacji gdy budynki parafialne z przyczyn niezależnych nie mogą być podłączone do kanalizacji gminnej czy miejskiej. W praktyce sprowadza się to do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych i pozbywania się ich poprzez wywóz. Alternatywą jest utylizowanie ich w tzw. przydomowej oczyszczalni.

Aktualnie przeglądasz

Październik 2020 - Nr 09
DU09